Simularea probei scrise la limba si literatura romana Noiembrie 2013

Simularea probei scrise la limba si literatura romana

Noiembrie 2013

 

VARIANTA 2 (Profil real)

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Citeşte următorul text:

ACTUL II, SCENA XVI

ACEIAŞI, fără DOMN

Acelaşi joc ca la începutul scenei precedente. Sentiment general de uşurare.

Fiecare se aşază la locul lui. Moment de tăcere.

BOGOIU (care a auzit ultima replică a Domnului, fără să-i dea prea mare atenţie, sare luminat, ca şi cum abia acum ar fi auzit-o): Ce-a zis? Joi? 12? Aţi auzit? A zis joi. A zis 12. Joi, joi, joi… E joi şi e 12. Daţi-mi o cretă! Daţi-mi un creion! Daţi-mi cerneală! Daţi-mi să scriu! (Scrie cu degetul pe jos, pe perete, în aer:) Joi 12 august, joi 12 august… Presimţeam eu, domnule! Îmi spunea inima. 12 august, 12 au… (entuziasmul îi scade subit, lasă cuvântul neterminat. […] Pe urmă, cu totul dezumflat:) Dacă azi e în doişpce, atunci pân’la cincisprezece mai sunt trei zile. Şi la 15…

MADAME VINTILĂ: Ce e la 15 ?

BOGOIU: Păi ce să fie… […] Serviciul… Se termină vacanţa… Trebuie să plec… Lumina aia galbenă de la birou… Mirosul de hârtie veche… (Tresărind, aproape violent 🙂 Eu nu plec. Rămân. Fie ce-o fi, rămân.

MAIORUL: Ba o să pleci. Toţi plecăm. Azi unul, mâine altul… cum trece vremea, domnule… Şi când mă gândesc că mă-ntorc acolo…

MADAME VINTILĂ (pe gânduri): Acolo, acasă… lucruri de care te-ai săturat… Aceeaşi viaţă, care nu se mai schimbă…

CORINA (uşoară, aproape imperceptibilă, privire spre Ştefan): Oameni pe care n-o să-i mai vezi…

MADAME VINTILĂ: Şi alţii, pe care ai să-i vezi mereu, întotdeauna…

(Lumina a scăzut între timp simţitor, fără să se fi întunecat însă de tot. Lung moment de tăcere, în care gândul tuturor se depărtează.)

ŞTEFAN (scuturându-se din melancolia care i-a cuprins pe toţi): Bună treabă mi-ai făcut, domnule Bogoiu. Te felicit. În câte e azi? În câte e azi? Iacă, ştii în câte e azi. Îţi place? (Face un gest circular, arătându-i vag pe toţi, dar arătând mai ales acea nelămurită tristeţe care s-a furişat între ei.) Eram fericiţi adineauri. Era o zi oarecare, o zi fără calendar, şi eram fericiţi. Acum e joi şi în 12 august… şi atâta lucru e de ajuns… ca să nu mai fim.

BOGOIU: De… dacă ştiam… Acuma… să uităm şi noi…

ŞTEFAN: Dacă putem… E mai greu de uitat…

BOGOIU: Nu e greu. Uite, o să mergem la masă şi să vezi cum uităm. Nu mergem la masă?

(Mihail Sebastian, Jocul de-a vacanţa)

 

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:

1. Numeşte câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: subit şi melancolia. 2 puncte

2. Explică rolul cratimei în secvenţa mă-ntorc.                                                             2 puncte

3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul viaţă.

                                                                                                                                        2 puncte

4. Precizează tema dialogului dintre personajele din textul dat.                                    4 puncte

5. Transcrie două cuvinte/grupuri de cuvinte din text care sunt mărci ale adresării directe. 4 puncte

6. Menţionează o modalitate de caracterizare a personajului prezentă în text, justificând răspunsul printr-o secvenţă semnificativă.                                                                                                4 puncte

7. Prezintă rolul indicaţiilor scenice din textul dat.                                                         4 puncte

8. Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale genului dramatic.                          4 puncte

9. Comentează, în şase – zece rânduri (60 – 100 de cuvinte), următoarea secvenţă:

ŞTEFAN: […] Eram fericiţi adineauri. Era o zi oarecare, o zi fără calendar, şi eram fericiţi. Acum e joi şi în 12 august… şi atâta lucru e de ajuns… ca să nu mai fim.

BOGOIU: De… dacă ştiam… Acuma… să uităm şi noi…

ŞTEFAN: Dacă putem… E mai greu de uitat…                                                              4 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 15-30 de rânduri (150-300 de cuvinte) despre politeţe, pornind de la ideile sugerate de afirmaţia: „Munca e aspra conditie a evidentierii unui talent”. ( Gala Galaction, Opere alese, II)

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte

− să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte

− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie) şi limitele de spaţiu indicate. 6 puncte

 

Notă! Formulările de tipul Sunt/nu sunt de acord cu afirmaţia… / Autorul are dreptate când afirmă că… / Afirmaţia autorului este corectă…, neînsoţite de enunţarea propriei opinii, nu se consideră ipoteză.

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Scrie un eseu de 2-3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Tudor Arghezi/George Bacovia.

 

 

 

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct, încadrarea în limitele de spaţiu indicate – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum două pagini(600 de cuvinte) şi să dezvolte subiectul propus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simularea examenul de bacalaureat noiembrie 2013-2014

 

                                                           Probă scrisă – Limba şi literatura română

                                                            BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

VARIANTA 2

 • · Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
 • · Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă

fracţiuni de punct.

 • · Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total

acordat pentru lucrare.

 

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu: subit

brusc, neprevăzut; melancolia – tristeţea, nostalgia) 2x1p= 2 puncte

2. explicarea rolului cratimei în secvenţa indicată (de exemplu: marchează căderea unei vocale; marchează

pronunţarea legată a două cuvinte) 2 puncte

3. construirea unui enunţ în care se foloseşte corect o locuţiune/expresie cu substantivul indicat 2 puncte

4. precizarea temei dialogului din textul dat (de exemplu: sfârşitul vacanţei) 4 puncte

5. câte 2 puncte pentru transcrierea fiecăreia dintre cele două mărci ale adresării directe din text (de exemplu:

verbe la modul imperativ – daţi şi substantive în vocativ – domnule) 2x2p= 4 puncte

6. menţionarea unei modalităţi de caracterizare a personajului prezente în text, justificând răspunsul printr-o

secvenţă semnificativă 4 p. / menţionarea modalităţii de caracterizare, fără justificare printr-o secvenţă din text 2 p.

4 puncte

7. prezentarea adecvată şi nuanţată a rolului indicaţiilor scenice din textul dat 4 p. / prezentare schematică 2 p.

4 puncte

8. − câte 1 punct pentru menţionarea fiecăreia dintre cele două trăsături ale genului dramatic (de exemplu:

folosirea dialogului ca mod de expunere; prezenţa indicaţiilor scenice) 2x1p= 2 puncte

− câte 1 punct pentru ilustrarea cu exemple din text a fiecărei trăsături menţionate 2x1p= 2 puncte

9. comentarea adecvată şi nuanţată a secvenţei citate, în limitele de spaţiu indicate 4 p. / comentarea parţial

adecvată sau nerespectarea limitelor de spaţiu indicate 2 p. 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

− structura discursului de tip argumentativ:

− formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente:

ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p. / formulare parţial adecvată 2 p. 4 puncte

− utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu, verbe de opinie,

adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni

conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv,

final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p. / utilizare parţial adecvată 2 p. 4 puncte

− conţinutul argumentării:

− formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă [Formulările de tipul Sunt/nu sunt de

acord cu afirmaţia… / Autorul are dreptate când afirmă că… / Afirmaţia autorului este corectă…,

neînsoţite de enunţarea propriei opinii, nu se consideră ipoteză.] 2 puncte

− câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente [pro şi/sau contra] adecvate

ipotezei 2x3p= 6 puncte

− câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunţate

2x3p= 6 puncte

− formularea unei concluzii pertinente 2 puncte

− respectarea normelor limbii literare şi a limitei de spaţiu indicate:

− registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct

− respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;

3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte

− respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.;

2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte

− respectarea limitelor de spaţiu indicate 1 punct

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Conţinut – 16 puncte

– evidenţierea adecvată şi nuanţată a două trăsături care fac posibilă încadrarea nuvelei studiate într-o

tipologie, într-un curent cultural/literar, într-o orientare tematică 4 puncte

 • · câte 1 punct pentru menţionarea fiecărei trăsături care face posibilă încadrarea nuvelei studiate într-o

tipologie, într-un curent cultural/literar, într-o orientare tematică 2x1p= 2 puncte

 • · câte 1 punct pentru evidenţierea adecvată şi nuanţată a fiecărei trăsături menţionate 2x1p= 2 puncte

– ilustrarea temei nuvelei studiate prin două episoade/citate/secvenţe comentate 4 puncte

 • · menţionarea temei şi ilustrarea acesteia prin două episoade/citate/secvenţe comentate 4 p.
 • · menţionarea temei şi ilustrarea printr-un episod/citat/secvenţă comentată 2 p.
 • · simpla numire a unor scene/secvenţe sau tendinţa de rezumare sau simpla numire a temei 1 p.

− câte 1 punct pentru prezentarea fiecăruia dintre cele patru elemente de structură şi de compoziţie ale textului

narativ, semnificative pentru tema şi viziunea despre lume din nuvela studiată 4x1p= 4 puncte

− susţinerea opiniei formulate cu argumente adecvate 4 p. / încercare de susţinere a opiniei sau schematism 2 p. /

simpla enunţare a opiniei 1p. 4 puncte

Redactare – 14 puncte

− organizarea ideilor în scris 3 puncte

 • · 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care

construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică

 • · 2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia

paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică

 • · 1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta

− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte

 • · 3 puncte pentru relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare,

formulare de judecăţi de valoare relevante

 • · 2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de

convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante

 • · 1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism

− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă

adecvată 2 p. / vocabular restrâns, monoton 1 p.) 2 puncte

− ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte

− punctuaţia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte

− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct

− încadrarea în limitele de spaţiu indicate 1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum două pagini

(600 de cuvinte) şi să dezvolte subiectul propus.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.